Voksenagronomutdanningeni Oppland

2-årig agronomutdanning på deltid!

Voksenagronom-studiet i Oppland

2-årig agronomutdanningpå deltid!

- Har du overtatt, eller skal overta gård/landbrukseiendom?- Arbeider du i landbruksnæringa?- Har du interesse for fagfelt innen landbruk?

Da kan voksenagronomutdanning være noe for deg!

Da kan voksenagronom-utdanning værenoe for deg!

Studiet:

Studiet er delt opp i seks moduler fordelt på to år. Det er sju todagerssamlinger per studieår. De fleste samlingene er på Lena-Valle videregående skole.  Opplæringen er basert på samlinger, praktiske øvelser, digitale løsninger på nettet, selvstudier og obligatoriske innleveringsoppgaver. 


Moduler:

Plante: (år 1)

Grunnlaget for plantevekst, generell plantelære, stell av planter, forvekster, matvekster, dyrking og konservering av planter, næringsstoff og gjødsling, gjødselplanlegging og plantevern. 

Husdyr: (år 1)

Fôrmiddel og fôrrasjoner, fôringslære generell del, anatomi og fysiologi, fôring og stell av husdyr, avlslære, brunst og brunstkontroll, lover og forskrifter i husdyrholdet og sykdomslære.  

Bygning, teknikk, klima og energi: (år 1)

Service og vedlikehold av traktor, mekaniseringslinjer til ulike produksjoner, verkstedarbeid, bioenergi i landbruket, bygninger i landbruket og helse, miljø og sikkerhet. 

Skog og utmark: (år 2)

Skogbruksplan, skogsdrift, tiltak i ulike hogstklasser, utmark og kulturlandskap, økonomi, aktuelle lover, forskrifter, næringsorganisasjoner, stell og bruk av motorsag og levende skog.  

Gardsdrift/økonomistyring: (år 2)

Innføring i økonomi, driftsplan, regnskapsanalyse, investering og finansiering, driftsledelse, aktuelle lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte og gardsdrift. 

Næringsutvikling (år 2)

Forretningsidé, forretningsplan, offentlige virkemidler til næringsutvikling.

Krav:

Du må være over 25 år for å søke. Det kreves formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk. 

Kostnad:

Du må ha egen PC og dekke reise og opphold i forbindelse med samlinger. 

Søknad:

Alle søknader må leveres elektronisk på www.vigo.no før 1. juni 2019. Det er mulig å søke stipend i Lånekassen: www.lanekassen.no 

Hjelp til søknad:

Har du spørsmål eller trenger hjelp til søknaden, ta kontakt med: Ann-Soffi Bjørnstad ved Lena-Valle videregående skole, tlf. 61 14 33 52, e-post: ann-soffi.bjornstad@oppland.org eller bruk skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.Mer informasjon: